Co to jest dodatek hydrofobowy MIX-Katalist firmy Concrete-Mix?

Dodatek hydrofobowy MIX-KATALIST trwale zwiększający odporność na absorpcję kapilarną wody jest mieszaniną powstałą w wyniku mielenia środków powierzchniowoczynnych i spoiw hydraulicznych w efekcie czego powstaje sypki dodatek hydrofobowy, praktycznie niezwilżalny, stosowany do stabilizacji gruntu lub mieszanki kruszywowej w celu hydrofobizacji warstwy i trwałym jej uodpornieniu na podciąganie kapilarne wody. Dzięki zmianie parametrów modyfikowanego materiału uzyskuje się warstwę o bardzo dobrych parametrach technicznych, co prowadzi do projektowania konstrukcji, które umożliwiają uzyskanie istotnych oszczędności finansowych, czasowych. Biorąc pod uwagę mniejsze zużycie surowców naturalnych, zaangażowanie mniejszej liczby jednostek ciężkiego transportu oraz ograniczenie odpadów gruntowych, wykorzystując stabilizację dodatkiem MIX-Katalist firmy Concrete-Mix dba się o środowisko.

Do jakich materiałów może być stosowany dodatek hydrofobowy MIX-Katalist?

Stosowany do gruntów, mieszanek gruntowo-kruszywowych i mieszanek, które między innymi charakteryzują się pewną określoną spoistością- min. 10% zawartości frakcji <0,063 mm oraz spełniają wymagania dla współczynnika odporności na absorpcję kapilarną wody R i wpółczynnik nasiąkania S. Stabilizowany materiał powinien też mieć odpowiednią wilgotność. W przypadku gruntów przewilgoconych zaleca się zastosowanie mieszanki osuszającej.

Hydrofobowy MIX-Katalist

Jaki ma zakres zastosowania dodatek hydrofobowy MIX-Katalist?

Stabilizację dodatkiem hydrofobowym MIX-Katalist, produkowanym przez Concret-Mix, można stosować w zakresie:

-dróg publicznych bez ograniczeń,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.),

-dróg wewnętrznych,

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 tekst jednolity).

-lotnisk cywilnych z ograniczeniem do:

– nawierzchni płyt,

– nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie warunków techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859 ze zm.),

-kolei z ograniczeniem do podtorza

w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 ze zm.).

Gdzie może być stosowany dodatek MIX-KATALIST?

MIX-KATALIST jest stosowany w inżynierii komunikacyjnej:

-do stabilizacji wzmocnienia i ulepszenia gruntów miejscowych spoistych oraz mieszanek gruntowych, kruszywowych lub gruntowo-kruszywowych z odpowiednią zawartością frakcji pylasto-ilastych,
-do wykonywania podbudowy zasadniczej z gruntu lub mieszanki gruntowej warstwy podatnej konstrukcji nawierzchni, bezpośrednio pod warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR2,
-do wykonywania podbudowy pomocniczej i dolnej warstwy podbudowy zasadniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR3 do KR6, zgodnie z wymaganiami,
-do wzmacniania podłoża nawierzchni (warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni),
-do budowy podtorza w zakresie ulepszeń, wzmocnień lub stabilizacji: gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonywania szczelnych pokryć ochronnych torowiska, zastosowanych w górnej części podtorza (torowiska) zgodnie z wymaganiami,
-do wykonania nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997 jako materiał do ulepszania właściwości mieszanki,
-do wykonania podbudowy zasadniczej z materiału powstałego w procesie głębokiego recyklingu starej nawierzchni asfaltowej, bezpośrednio pod nowopowstające warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych.

Jak projektować konstrukcję z warstwą stabilizowaną dodatkiem hydrofobowym MIX-Katalist?

Konstrukcje z warstwą stabilizowaną dodatkiem MIX-Katalist projektuje się indywidualnie metodą mechnistyczną lub mechnistyczno-epiryczną. Warstwa utworzona w wyniku zastosowania dodatku MIX-Katalist jest warstwą podatną trwale uodporniona na absorpcję kapilarną wody i jest projektowana jak warstwa podatna pracująca w jedne fazie.

Korzyści, które płyną z zastosowania dodatku hydrofobowgo MIX-Katalist produkowanego przez Concrete-Mix

-Oszczędności finansowe w stosunku do rozwiązań tradycyjnych
-Skrócony czas realizacji
-Mniejszy udział ciężkie sprzętu w procesie budowy drogi
-Mniej odpadów gruntowych, ograniczenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia surowców naturalnych

Wycena wg Sekocenbud

Warstwy stabilizowane dodatkiem MIX-Katalist produkcji Concrete-Mix Sp. z o.o. można wyceniać zgodnie z Biuletynem Cen robót drogowych, mostowych i torowych BDC Sekocenbud pozycja D-04.12.00.00.